O autorze
Projekt "Komentatorki" poświęcony jest twórczości artystek młodego pokolenia, które poprzez swoją działalność komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Artystki te dotykają najważniejszych kwestii dzisiejszego świata. Celem projektu jest prezentacja trudnych i mało znanych treści w sposób atrakcyjny i angażujący widza, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej, tworzonej przez kobiety. Stworzyłyśmy bloga aby stał się platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy artystkami, widzami i organizatorami. / The project "Women Commentators" is dedicated to the art of young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world. The objective of the project is to present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little known content, while promoting socially engaged art created by women. The blog was created as a platform to enable communication between artists, audience and the organisers. It is dedicated to issues touched upon in the project.

Испытание / Sprawdzian

Sprawdzian, który stal się już tradycją… / Ставшее уже традиционным испытание

Ставшее уже традиционным испытание – брать человека в плен. Попав в плен человек обычно понимает, что наиболее благоприятным решением его судьбы будет нанесение себе самому не опасных, но выразительных ран. Когда взявшие в плен вдруг обнаруживают у себя под носом израненного пленника, у них обычно портится настроение и пропадает желание играть дальше.
Разочарованные, они одаривают пленника щедро и отпускают на все четыре стороны. Иногда чем-то угодившему пленнику вручают двустволку, и после формального посвящения в рыцари, он и сам может кого-то брать в плен. Но это редкость.
Специальные и обязательные курсы скорой медицинской помощи по всей стране обучают жителей нехитрому искусству нанесения себе чудесных и совершенно безвредных ран. Так, продуманными всеобщими усилиями, будет положен конец этому испытанию.

Sprawdzian, który stal się już tradycją – to wzięcie człowieka do niewoli. Trafiając do niewoli człowiek zazwyczaj zaczyna rozumieć, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla jego własnego losu będzie zadanie samemu sobie nie niebezpiecznych, lecz wyrazistych, ran. Kiedy ci co brali do niewoli widzą u siebie pod nosem mocno pokaleczonego jeńca, humor zazwyczaj im się psuje i znika chęć dalej się w to bawić. Rozczarowani szczodrze obdarowują jeńca i puszczają go wolno. Czasami, jeśli jeniec im czymś dogodził, wręczają mu dubeltówkę i po formalnym uroczystym pasowaniu na rycerza już on sam może kogoś wziąć do niewoli. Ale to raczej rzadkość.
Specjalne i obowiązkowe kursy udzielania pierwszej pomocy medycznej w całym kraju uczą mieszkańców nieskomplikowanej sztuki zadawania sobie eleganckich i zupełnie niegroźnych ran. W ten sposób, dzięki przemyślanym wysiłkom ogółu, sprawdzian ten zaniknie zupełnie.

[Yevgenia Belorusets]
Trwa ładowanie komentarzy...