O autorze
Projekt "Komentatorki" poświęcony jest twórczości artystek młodego pokolenia, które poprzez swoją działalność komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Artystki te dotykają najważniejszych kwestii dzisiejszego świata. Celem projektu jest prezentacja trudnych i mało znanych treści w sposób atrakcyjny i angażujący widza, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej, tworzonej przez kobiety. Stworzyłyśmy bloga aby stał się platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy artystkami, widzami i organizatorami. / The project "Women Commentators" is dedicated to the art of young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world. The objective of the project is to present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little known content, while promoting socially engaged art created by women. The blog was created as a platform to enable communication between artists, audience and the organisers. It is dedicated to issues touched upon in the project.

Komentatorki / Women Commentators Festival

Komentarz / A Comment

[FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN]

W tym roku projekt Komentatorki zainaugurowałyśmy w warszawskiej Królikarni. Artystki z Rosji i Ukrainy zostały zaproszone do udziału w festiwalu składającym się z wystawy oraz serii debat, wykładów, warsztatów i performansów, które miały miejsce w weekend otwarcia (3-5 października), a także pokazu filmowego, który odbędzie się w najbliższy weekend podczas finisażu (25-26 października).

W ramach projektu pięć ukraińskich i pięć rosyjskich artystek zostało zaproszonych do wzięcia udziału w wernisażu oraz ogólnodostępnej części festiwalu w dniach od 30 września do 5 października w Warszawie.

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, dlaczego zaprosiliśmy artystki zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy, a także czego się po ich wizycie spodziewaliśmy. Spotkanie artystek z dwóch krajów znajdujących się w stanie wojny jest dla nas próbą znalezienia kanałów komunikacji kulturowej ponad podziałami politycznymi i społecznymi, poszukiwaniem dialogu, próbą zbadania ran społecznych i politycznych. Ktoś mógłby stwierdzić, że tego rodzaju eksperymenty są nieistotne w obliczu rzeczywistej śmierci i cierpienia ludzi… To prawda… Trzeba powiedzieć, że na poziomie kulturowym i intelektualnym nie jesteśmy w stanie kogokolwiek fizycznie bronić czy uratować, ale nasza rola może polegać właśnie na próbie większego wzajemnego zrozumienia mimo szumu informacyjnego, który dociera do nas w wyniku wojny mediów.

Oczywiście w Polsce już wcześniej organizowano szereg wystaw poświęconych sytuacji na Ukrainie. Festiwal Komentatorki bardzo się od nich różni. Odważyliśmy się sprawdzić granice poprawności politycznej na wiele sposobów. Po pierwsze, specjalnie zestawiliśmy ze sobą różne spojrzenia na konflikt ukraiński, które niekoniecznie pokrywają się z powszechną interpretacją sytuacji z polskiej perspektywy.


Festiwal Komentatorki nie jest zatem kolejną wystawą, która opłakuje Ukrainę czy przedstawia bohaterstwo uczestników Majdanu. Nie jest romantyczną opowieścią czy eposem opiewającym minione wydarzenia. To projekt poświęcony teraźniejszości w chwili, gdy nabranie krytycznego dystansu historycznego jest jeszcze niemożliwe.

Na przykład ukraińska badaczka kultury Liza Babenko, przedstawiając swoje niekonwencjonalne i niepozbawione sprzeczności poglądy, wywołała ożywione dyskusje, bez których moim zdaniem nie sposób zrozumieć heterogeniczną strukturę państwa ukraińskiego – z perspektywy historycznej, społecznej, lingwistycznej, kulturowej i politycznej. Problem ten został bardziej szczegółowo podjęty w dyskusji zatytułowanej „Gwałt: za i przeciw. Syndrom postkolonialny. Kolonializm w rozumieniu współczesnym oraz jego potencjał w ramach interpretacji politycznej, geograficznej, artystycznej i kulturowej” z udziałem Lizy Babenko, Agnieszki Morawińskiej i Małgorzaty Jacyno, moderowanej przez Tomasza Stryjka.

Kolejna debata pt. „Dawid i Goliat. Sztuka walki z olbrzymem. Strategie wywrotowe, ich oddziaływanie i skutki”, w której udział wzięli Katarzyna Kozyra, Agata Czarnacka i Jan Śpiewak oraz moderatorka Anna Łazar, była poświęcona naszej roli jako animatorów kultury w okresie niepokojów politycznych.

Największe emocje wzbudziła jednak dyskusja zatytułowana „Oni żyją! Oglądanie rzeczywistości oczyma współczesnych mediów”, podczas której Aleksandra Karasińska spierała się z Agnieszką Wołk-Łaniewską co do idei publicznego przekazu medialnego, a ich stanowiska doskonale uzupełniali Michał Przymusiński i Marek Troszyński.

Ostatnia dyskusja, którą pierwotnie zaplanowałam, nosiła wichrzycielski tytuł: „Zabić smoka. Uwagi o wolności osobistej i obywatelskiej. Czy możemy lepiej zrozumieć to, co naprawdę dzieje się na Ukrainie?” Z wielu powodów dyskusja nie mogła przebiegać w sposób zaplanowany, gdyż temat dla większości uczestniczek z Ukrainy był wciąż zbyt świeży, aby móc poddać go chłodnej analizie i debacie. W praktyce dialog udało nam się nawiązać jedynie dochodząc do wspólnego spostrzeżenia, że dialog jest niemożliwy. Dopiero gdy pogodziłyśmy się z tym faktem, byłyśmy w stanie lepiej zrozumieć odmienny punkt widzenia i wykonać pierwszy krok w stronę porozumienia, a także podzielić się naszymi informacjami i emocjami.

Szczerze mówiąc, projekt nie należał do łatwych i pozostawił ogromne pole do refleksji, przemyśleń, dyskusji i badań. Zrodził wiele pytań, nie dając jednoznacznych odpowiedzi w problematycznych kwestiach.

Zapis wszystkich debat, wykładów, warsztatów i performansów będzie prezentowany na wystawie do 26 października.

Materiały będą także sukcesywnie umieszczane w internecie.
DEBATA O MEDIACH

Katia Krupennikova

This year, Komentatorki opened in Krolikarnia in Warsaw, bringing together female artists from Russia and Ukraine to take part in a Festival, which includes an exhibition, along with a series of discussions, lectures, workshops and performances for the opening weekend (3-5 October) and a film programme which will take place this week during the finissage weekend (25-26 October).

Under the project, five Ukrainian and five Russian artists were invited to Warsaw to participate in the vernissage and the Festival’s public programme held between 30 September and 5 October.

First of all, it is important to mention why we invited both Russian and Ukrainian artists and what we expected from this move. For us assembling artists from the two countries in the state of war means to find ways for cultural communication which goes beyond political and social taboos, to make an attempt to force a dialogue, to open up social and political wounds. One can say that it is irrelevant to make this sort of experiments at a moment when real people are being tortured and dying... It is true... However, at the cultural and intellectual level we are not able to defend of save anyone physically, but our agency might consist precisely in trying to understand each other beyond the information which media war throws at us.

Of course, there have been a number of exhibitions made in Poland taking Ukrainian context as the point of interest. What we have done in Komentatorki is very different from those exhibitions. We dared to test the borders of political correctness in a number of ways. First of all, deliberately representing multiple points of view on the Ukrainian conflict, which do not necessarily follow the common understanding of the situation from the Polish perspective.

Komentatorki thus went beyond being another exhibition mourning Ukraine, or representing heroic Maidan. It is not a romantic or epic glorification of the past events. It is a project which intervenes into the pertinent reality, at a moment when critical historical distance cannot yet be maintained.

For instance, contradictory and unconventional point of view of the Ukrainian cultural analyst Liza Babenko raised a lot of discussions which I see as a necessary input into understanding the structure of Ukraine as a heterogeneous country – in terms of history, society, language, culture and politics. The discussion entitled Pros and cons of rape. Post-colonial syndrome. ‘Colonialism’ in contemporary understanding, its potential within the frame of interpretation in politics, geography, and culture with the participation of Liza Babenko, Agnieszka Morawińska, Małgorzata Jacyno, and moderated by Tomasz Stryjek, elaborated on this problem.

Further, the debate David and Goliath. The art of fighting the giants. What is the role of culture in the times of upheavals? Subversive strategies, their impacts and consequences with Katarzyna Kozyra, Agata Czarnacka, Jan Śpiewak, moderated by Anna Łazar, focused on our role as cultural practitioners in the period of political upheavals.

However, the most exciting was the discussion entitled They live! Looking for reality through contemporary media, where Aleksandra Karasińska antagonised Agnieszka Wołk-Łaniewska on the concept of delivering media information to the public, framed with the participation of Michał Przymusiński and Marek Troszyński.

The last discussion I originally planned had a subversive title To Kill a Dragon. Notes about personal and civil freedom. Can we understand a bit more about what really happens in Ukraine? For many reasons holding this debate as planned did not seem to be possible, as the topic is still too fresh to analyse and it is too early to leave out emotions and to discuss for most of the Ukrainian participants. In practice, it turned out that we only could agree that agreement is impossible. When we accepted this situation, we managed to become more sensitive to each other, and finally to start to make the first steps towards finding common language and to share our information and emotions.

To tell the truth, the project was not easy to handle and has still a big potential for reflection, rethinking, elaboration and research. It raised a lot of questions rather than clarified any problematic issues.

You can find the documentation of all the debates, lectures, workshops and performances in the exhibition space till 26 October.
Trwa ładowanie komentarzy...